Peder Abraham Pedersen Grønning

Mand ca. 1802 - 1843  (~ 41 years)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Peder Abraham Pedersen Grønning 
  Født ca. 1802 
  Køn Mand 
  Døbt 28 mar. 1802  Snejbjerg Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  • Udskrift af
   Snejberg sogns kirkebog 1800-1816

   Sneiberg sogn Døbte 1802

   Dom 4to efter Midfaste, den 28de Marts blev Natmand Peder Jensens Drengebarn ført til Sneiberg Kirke og døbt Peter Abraham.
   Faddere: Christen [Stygges] Hustru i Sneiberg Bye Bar det. Cecilie Laustdatter fra Bassumgaard, Jens Iversen og Jens Christian Christensen, Ungkarle af Sneiberg Bye.
   Fader og Moder vare omvankende Tiggere.
  Beskæftigelse 1820  [1
  omvandrende Natmand 
  Konfirmation 22 nov. 1835  Viborg Tugthus Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873
   Lan C 235 - 1

   Confirmerede Drenge.

   1835, 23de Søndag efter Trinitatis, d. 22. Novbr.

   Aar og Lbnr.: 1835 - 19

   Confirmandens Navn
   og Opholdssted: Peder Abraham Pedersen

   Forældrenes, Huusbondens
   eller Pleieforældrenes Navne: af Sneiberg Sogn, Hammerum Herred, ' Ringkjøbing Amt
   Inddømt paa 8 Maaneder for Løsgjængerie

   Confirmandens Alder: 33 Aar

   Vidnesbyrd vedr.
   Kundskab og Opførsel: god Kundskab
   mg Opførsel

   Naar og af Hvem vaccineret: af Weihe 17 Mai 1835.
  Død 08 feb. 1843  Kirkhuus, Madum sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  • Madum Sogns kirkebor 1829-1861
   LAN C 523 B - 9

   Døde. Mandkiøn

   Aar og Lbnr.; 1843 - No. 1

   Dødsdagen: d. 8de Februar.

   Begravelsesdagen: d. 14de Februar.

   Afdødes Navn: Peder Abraham Pedersen

   Afdødes Stand,
   Haandtering og Opholdssted: Almisselem og Blækenslager i Kirkhuus,
   Dødssted: Kirkhuus.

   Afdødes Alder: 41 Aar
  Beskæftigelse 1850 
  Blikkenslager 
  Notater 
  • Udskrift af
   Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842
   LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle no. M-32.843

   Aar 1834 den 9de October blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi , hvor da blev optaget Forhør i Anledning af 5 hertil d. 6tr dennes af Sognefogden i ølbye hertil indbragte Personer. Sognefogdens Skrivelse fremlagdes og lyder saaledes ##.

   Personerne blev paa Grund af, at der den 7de og 8de dennes var sket Marked her i Byen, ved deres Ankomst hertil den 6te dennes om Aftenen hensatte i Arresten, indtil de i Dag kunne sættes under Forhør.

   En Person, som navngav sig Niels Sørensen, blev løs og ledig for Retten fremstillet og efter Formaning til Sandhed afgav følgende Forklaring: Deponenter, som er Glarmester og reiser omkring paa dette Haandværk tilligemed son Kiereste Kirsten Jensdatter og deres uægte Barn Ane Kathrine Nielsdatter, 2 Aar, der begge er anholdte og hensatte i Arresten, kom paa denne sin Omvandring til Nørre [B...gaard], den 6te dennes om Morgenen, hvor han antraf Abraham Pedersen og Niels Christian Axelsen, der havde logeret der om Natten. Abraham Pedersen forlangte en Pægl Brændeviin, som han og Deponenten samt Niels Christian Axelsen i Forening drak, hvorpaa Deponenten forlangte en Pægl Brændeviin, der ogsaa paa samme Maade blev drukket. Efter at dette var sket, forlangte Abraham Pedersen, som af den nydte Brændeviin var bleven noget beskienket, at see Deponentens Diamant, som han brugte at skiere Glas med, hvorefter Deponenten ogsaa viste ham denne. Saasnart han fik den i Haanden, erklærede han, at han ville beholde den og puttede den i Lommen og løb ud af Dørren. Deponenten fulgte efter og bad om sin Diamant, men istedetfor at give ham denne, tog Abraham Pedersen fat i Deponenten og slog ham med sin Kiæp flere Gange i Hovedet samt iturev hans Klæder, hvorpaa han tilligened Niels Christian Axelsen, der ogsaa var kommen til, fortsaate med Vejen til ølbye. Da Deponenten mærkede, at han ikke kunne faa sin Diamant tilbage, løb han tilbage til en Gaard, som ligger østen til Lindsbolle i Nørre Nissum, hvis Navn han ikke veed, Hvor han og Kiereste og Barn havde logeret om Natten oig de tvende sidste endnu opholdt sig, og underrettede dem om det passerede samt bad dem følge med sig, hvorpaa han, Kiereste og Barn fulgte Abraham Pedersen og Kammerat til ølbye, hvor Deponenten hos Sognefogden forlangte dem anholdt. Paa Grund heraf beordrede 4 Karle til at paagribe Abraham Pedersen og Kammerat. Disse fire Karle fulgte Deponenten og naaede bemeldte Personer ved Foldgaard i ølbye. Abraham Pedersen tilbageleverede derpaa Diamanten og blev tilligemed Kammerat samt Deponenten, Kiereste og Barn transporteret til Sognefoden i ølbye og videre derfra hertil. Niels Christian Axelsen deltog ikke i det af Abraham Pedersen foretagne Overfald paa Deponenten, hvis Tøi [staaer] i den Gaard, hvor han som nævnt logerede.

   Hernæst forklarede Deponenten: Han er 32 Aar gammel, født i Hammershøi i Viborg Amt, hans Forældre er Søren, hvis Tilnavn ikke vides, og Kirsten Marie Jensdatter, der bebor et lidet Huus paa Lundgaards Mark. Hans Fader døde, da han var 1 Aar gammel, hvorpaa hans Moders Forældre, der vandrede omkring i Landet, toge ham til sig og
   fulgte dem, til han var 20 Ar gammel, Da han blev bekiendt med sin endnu havende Kiereste Kirstine Jensdatter, der er af de saakaldte Natmandsfolk, og siden har han tilligemed hende gaaet omkring, mest i Ringkiøbing Amt, og ernæret sig og hende ved Glarmesterprofessionen, som han selv har lært sig. Han har med bemeldte Fruentimmer avlet 4 uægte Børn, hvoraf de 3 ere døde. Han er ikke confirmeret og benægtede nogensinde at have begaaet nogensinde at have giort sig skyldig i Betlerie. Han har ingensinde havt eller søgt fast Tjeneste og har heller ikke tilforn været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse.

   Derefter blev løs og ledig fremstillet Abraham Pedersen, som efter Formaning til Sandhed afgav følgende Forklaring: Deponenten vedgaaer saaledes som af Niels Sørensen, at have taget dennes Diamant og at han dermed bortgik samt at han har haft fat paa Niels Sørensen, men om han slog ham eller hvorfor han ikke tilbageleverede Diamanten, kan han ikke erindre, fordi han var meget beskienket af det Brændeviin, som de nød i Nørre [.....gaard]. Da Deponenten blev anholdt i ølbye Sogn tilbageleverede han Diamanten uden dertil at være opfordret, saasom Rusen den Gang havde forladt ham noget.

   Han er 32 Aar gammel, fød i Sneiberg Sogn under Hammerum Herred. Hans Forældre er Peder Grønning og Mette Kirstine Jensdatter, der begge er af de saakaldede Natmandsfolk. Han fulgte hans Forældre paa deres Vandringer omkring i Landet, indtil hans Moder døde, som skete omtrent for 20 Aar siden. Han kom derpaa i Følge med nogle andre Personer af Natmandsfolkene, indtil han fik et Fruentimmer ved Navn Johanne Kirstine Pedersdatter til Kiereste, og med hende har han siden vandret omkring i Landet og ernæret sig som Glarmester, mest i Salling. Hans Kiereste opholder sig endnu i Salling, og han begav sig til Nissum paa sin Profession, som han selv har lært sig. Han er ikke confirmeret. Naar han ikke har kunnet fortiene Føden har han undertiden betlet, hvor er det ham ikke muligt at opgive, og han har ingensinde havt eller søgt fast Tjeneste. Han benægter tilforn at have været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse.

   Dernæst fremstilledes løs og ledig for Retten Niels Christian Axelsen, som forklarede, at han havde været i Følge med Abraham Pedersen, og han saa, at denne gik bort med Niels Sørensens Diamant i en noget beskienket Tilstand, samt at de havde fat paa hinanden, men hvem der slog, lagde han ikke mærke til. Han blev tilligemed de forhen afhørte Personer anholdt i ølbye. Han er 19 Aar gl., fød i Ryde Sogn herunder Jurisdictionen, hans Forældre er Axel Jensen [Buderup] og Hustrue Ane Cathrine Jørgensdatter, med hvem han har reist omkring i Landet indtil for 1 Aar siden omtrent kom i Selskab, først med hans Broder Daniel Axelsen og siden med Abraham Pedersen. Hans Forældre ere af de saakaldede Natmandsfolk. Han har levet deels af Betlerie paa forskiellige Steder, som han ikke kan opgive, deels af at indsætte Vinduesruder. Han har ingensinde søgt eller havt fast Tjeneste, er ikke confirmeret, og har ikke tilforn været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse.

   Igien fremstod løs og ledig for Retten Fruentimmeret Kirsten Jensdatter, der blev anholdt tilligemed de øvrige nu afhørte Personer, og paa Anledning efter Formaning til Sandhed forklarede, at hun efterat være anmodet derom af hendes Kiereste Niels Sørensen fulgte ham tilligemed deres Barn fra det Sted, hvor de logerede i Nørre Nissum til ølbye, hvor de alle bleve anholdte og transporterede hertil. Hun er 28 Aar gammel, et uægte Barn af Natmandsfolkene Jens Christian Jensen i Stauning og Ane Margrethe Dorthea Hendrichsdatter*), fød i Wedersøe Bierregaarde i Wedersøe Sogn. Hun vandrede omkring med sine Forældre i Landet, indtil hun for henved 9 Aar siden blev kiendt med Niels Sørensen, [...] hun fulgte med ham og har uden for ægteskab avlet 4 uægte Børn med ham, hvoraf de 3 ere døde og det ene [endnu levende ... ] i Arresten her. Hun er ikke confirmeret. Naar hendes Kiereste ikke har kunnet tiene Føden, har hun betlet en Deel af Føden paa Steder, som hun ikke kan angive. Da hun var 14 Aar kom hun i Tjeneste hos Jens Illeberg i Hodsager Sogn i 3 Aar, hos Jørgen Kiærgaard i Sunds Sogn 1 Aar samt hos Christen [......... en .........]. Siden har hun ikke havt Tjeneste, ei heller søgt saadan. Hun benægtede tilforn at have været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse.

   Samtlige fire Deponenter tilstode at være arbeidsføre, hvorpaa de alle blev decreteret Arrest og overleveret Arrestforvareren til Bevogtning i Jurisdictionens Arresthuus. Forhøret udsat. Politieretten hævet:
   Nellemann
   Som Vidner: N. Rømer R. Femhøi

   - - - o o o - - -

   Kommentar:
   Kirsten Jensdatters mor kaldes undertiden også Karen Marie Hansdatter.
  Person-ID I1048  BNi
  Sidst ændret 19 mar. 2013 

  Far Peder Jensen Grønning,   f. ca. 1756,   d. 30 dec. 1820  (Alder ~ 64 years) 
  Mor Mette Kirstine Jørgensdatter Kolli 
  Familie-ID F304  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Johanne Kirstine Jensdatter Svin,   f. 08 maj 1800, Madum sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Gift 11 jun. 1837  Madum kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Børn 
   1. Mette Marie Abrahamsdatter,   f. 13 aug. 1826, Nautrup sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Mette Cathrine Abrahamsdatter,   f. 09 apr. 1829, Hjerk sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   3. Anne Sophie Abrahamsdatter,   f. 28 okt. 1832, Durup sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   4. Mette Kirstine Abrahamsdatter,   f. 11 apr. 1835, Kirkhuus, Madum sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   5. Pedersine Abrahamsdatter,   f. 16 dec. 1837, Madum sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   6. Kirsten Abrahamsdatter,   f. 23 jan. 1840, Madum sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 03 maj 1850, Madum sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 10 years)
  Sidst ændret 28 apr. 2020 
  Familie-ID F385  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Kilder 
  1. [S22] Rakkerdatabasen, http://www.rakker.dk/.