Willum Worm

Willum Worm

Mand 1633 - 1704  (70 years)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenheds Kort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Willum Worm 
  Født 11 sep. 1633  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Læge, Historiograf, højesteretssjustitiarius og bibliotekar 
  Død 17 mar. 1704  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Worm, Villum, 1633-1704, Justitiarius, Søn af Professor Ole W. (d. 1654) og 2. Hustru, Susanne Madsdatter, fødtes i Kjøbenhavn 11. Sept. 1633 og undervistes til sit 14. Aar i Hjemmet, inden han sattes i Kjøbenhavns Skole, hvorfra han 1650 sendtes til Universitetet, ved hvilket han med Thomas Bartholin som Privatpræceptor især kastede sig over filosofiske og theologiske Studier.

   Allerede 1652 gjorde han sin første Rejse, i det han fik Lejlighed til at ledsage Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz paa deres Ambassade til England; efter at han 1653 havde taget Magistergraden, tiltraadte han sin vidtløftige Studierejse, fra hvilken han først 10 Aar efter vendte hjem. Over Leiden, hvor W. studerede 2 Aar, gik Rejsen til Tyskland, Frankrig og Italien med lange Ophold i Padua, hvor han 1657 erhvervede den medicinske Doktorhat og var den germanske Nations Bibliothekar, Mantua, Rom og Paris, hvor han kom i nær Forbindelse med Hannibal Sehested. Fra Montpellier stod han i Begreb med at gjøre en Afstikker til Spanien, da han 1662 fik Udnævnelse til Professor i Fysik ved Universitetet i Kjøbenhavn, hvor han indtraf næste Aar og 1664 tiltraadte sit Embede.

   Gjennemgribende Forandringer vare skete i de mange Aar, W. ikke havde set sit Fædreland; Svenskekrigen og den nye Regeringsform med dens Følger behøve kun at nævnes. Der var ganske andre Muligheder nu end tidligere for en Mand med W.s Evner og Uddannelse», Lægevidenskaben var vistnok hans Hovedstudium, men der var næppe mange Sider af den menneskelige Viden, som vare ham fremmede, og som han ikke i Bibliotheker og Musæer havde studeret med Flid; dertil havde den mangeaarige Omgang med lærde og Verdensmænd af de forskjelligste Nationaliteter udviklet hos ham en usædvanlig Dannelse og Menneskekundskab. Lidt efter lidt fandt hans mangesidige Dygtighed Anvendelse. Medens han ved Universitetet rykkede op til den medicinske Professur og gjentagne Gange valgtes til Rektor (1677, 1679 og 1686), blev han 1671 sin Ungdomsven Griffenfelds Efterfølger som Bibliothekar ved Kongens Bibliothek, et Embede, som han, i sine senere Aar dog kun nominelt, da andre vigtige Forretninger optog hans Tid, beklædte til sin Død. Det faldt i hans Lod at flytte Bibliotheket til dets nuværende Plads, og Samtiden roser i stærke Udtryk hans Omhu for dets Ordning og systematiske Opstilling.

   Allerede 1668 havde W. faaet Befaling til at optage Fortegnelse over Indholdet af Kongens Kunstkammer, der for en stor Del skrev sig fra hans Faders Musæum, hvis Beskrivelse W. under sit Ophold i Leiden havde besørget trykt, og 1673 fik han Overtilsynet med Kunstkammeret. At W. under disse Forhold ikke fik megen Tid til praktisk Lægevirksomhed, er indlysende; end mindre blev det Tilfældet, da han 1679 fik Sæde i Højesteret, hvor han 1690 succederede sin Morbroder Gehejmeraad Michael Vibe som Justitiarius og ledede Rettens Arbejde med Dygtighed og Energi. Ikke nok hermed, ogsaa i Danske Kancelli blev han Embedsmand ved 1684 at udnævnes til Kancelliraad; 1687 blev han Justitsraad, 1690 Etatsraad og 1694 Konferensraad; dette sidste var dog kun en Titel. Endelig var han senest fra 1679 kongelig Historiograf. At han kunde overkomme alle sine heterogene Embeder, er ufatteligt, selv om han i sine sidste Aar som Senior Universitatis var fritagen for at holde Forelæsninger; som Medlem af Konsistorium havde han stor Indflydelse paa Universitetets Forhold, og hans Stemme gjaldt her som et Orakel. Som saa mange andre af hin Tids høje Embedsmænd maatte han desuden arbejde i de mest forskjellige Kommissioner; i mange Aar sad han i Bestyrelsen for Hovedstadens Vandvæsen, 1683 var han Medlem af evisionskommissionen til Undersøgelse af Projektet til Norske Lov, 1685 blev det ham i Forening med Ole Borch overdraget at revidere Resens Atlas Daniæ, og til de saakaldte Kommissioner i Slottets Raadstue var han i sine senere Aar ofte kaldet.

   W.s litterære Virksomhed er, som man kunde vente det af en saa optaget Mand, kun ubetydelig. I Manuskript har han som kongl. Historiograf efterladt et annalistisk Arbejde over Christian IV’s Regeringstid (Uddr. i Danske Saml. 2. R. III). Den kostbare Samling af nordiske, især islandske Haandskrifter, som han for største Delen havde arvet efter sin Fader, gik til Grunde ved Branden 1728 i hans Søn Biskoppens Bibliothek. -- Hans private Liv var lykkeligt; 6. Nov. 1666 havde han ægtet Else Luxdorph, en Søster til Oversekretær Bolle L. (X, 487), født 11. Dec. 1647 og opdragen i Peder Resens Hus; hun fødte ham 8 Børn. I sine sidste Aar var W. svagelig og nedbøjet af Gigt; han døde 17. Marts 1704 i sin Gaard paa Gammeltorv. Hans Enke, der stiftede et Legat til Fordel for fattige i Ribe, hvorhen hun under Pesten 1711 var flygtet, som Udtryk for sin Taknemmelighed over, at hendes nærmeste vare blevne skaanede i den farlige Tid, overlevede ham til 5. Febr. 1722.

   Univ. Progr. over V. W. og Else Luxdorph. Worm, Lex. over lærde Mænd. P. Vinding, Wormiana Decora (1704). Werlauff, Det store kongl. Bibl.

   G. L. Wad.
  Person-ID I1913  PGL
  Sidst ændret 18 mar. 2010 

  Far Ole Worm,   f. 15 mar. 1588, Århus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 31 aug. 1654, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 66 years) 
  Mor Susanna Madsdatter Medelfart,   f. 1613, Lunde, Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1637, af Pest. Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 24 years) 
  Gift 1630 
  Familie-ID F710  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Else Christensdatter Luxdorph 
  Gift 06 nov. 1666 
  Børn 
   1. Ole Den Yngre Foss Worm,   f. 06 okt. 1667,   d. 28 apr. 1708  (Alder 40 years)
  Sidst ændret 10 jan. 2020 
  Familie-ID F708  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort
  Link til Google MapsFødt - 11 sep. 1633 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 17 mar. 1704 - København Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  Willum Worm
  Willum Worm